S11710 对应不同标准
1 GB /T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分
2 GB /T 1221-2007 耐热钢棒
3 GB /T 1220-2007 不锈钢棒
4 GB /T 4238-2015 耐热钢钢板和钢带
5 GB /T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带
6 GB /T 4237-2015 不锈钢热轧钢板和钢带
7 GB /T 14975-2012 结构用不锈钢无缝钢管
8 GB /T 14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管
9 GB /T 4356-2016 不锈钢盘条
10 GB /T 4240-2019 不锈钢丝
© 2024 材数库